Contact

Algemene voorwaarden Nillezen Vastgoed

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Nillezen Vastgoed, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden”.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 offertes, aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen na offerte datum.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Indien de opdrachtgever wenst om niet in zijn geheel gebruik te maken van de, in de aangeboden aanbieding, omschreven werkzaamheden dan heeft de opdrachtnemer het recht om per onderdeel de prijs te wijzigen en opnieuw aan te bieden.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te gaan met de gedane aanbieding. Na bevestiging van opdrachtnemer op de akkoordverklaring komt de overeenkomst te stand.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever, Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Opdrachtnemer en/ of opdrachtgever kunnen in onderling overleg een of meerdere adviseurs aanwijzen, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Deze adviseurs verrichten deze werkzaamheden voor eigen risico en rekening, Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door deze derden verrichte werkzaamheden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtnemer

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever

Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om niet eerder te starten met deze aanvullende werkzaamheden alvorens de opdrachtgever schriftelijke akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Mochten er door de opdrachtgever wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke overeenkomst worden aangegeven welke tot gevolg hebben dat dit een aanzienlijke minderwerk of annulering van de overeenkomst zal opleveren, behoudt opdrachtnemer zich het recht om een redelijke vergoeding te rekenen voor gederfde inkomsten als mede de door de opdrachtnemer gemaakte onkosten.

Artikel 8 prijzen / vergoeding

De in de offerte of aanbieding vermeld prijzen zijn de vergoeding voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdrachtnemer. De kosten / vergoeding voor derden, bijv. de constructie-adviseur, installatie-adviseur ect. zijn niet in de offerte en/of aanbieding meegenomen tenzij nadrukkelijk aangegeven.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden op urenbasis worden uitgevoerd door opdrachtnemer dan worden alleen de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht tegen een, door opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf overeengekomen uurtarief.

Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

Artikel 9 Betalingen

Betalingen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte maandelijks afzonderlijk te factureren.

Betaling dienen te geschieden conform, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever afgesproken termijnen of onderdelen.

Indien afgesproken dat de werkzaamheden op uren basis worden uitgevoerd dan worden de werkelijk gemaakte uren maandelijkse gefactureerd.

Extra te verrichten werkzaamheden en wijzigingen in de opdracht, op verzoek van de Opdrachtgever worden als meer- en of minderwerk apart gefactureerd.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden of te lijden schade van de Opdrachtgever die op welke wijze dan ook is veroorzaakt als gevolg van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende schade.

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is en conform op dat moment geldende berekeningsmethode. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die door Opdrachtnemer of derden werden verricht en de in het kader van de overeenkomst bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met alle eventuele bijkomende kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en zullen deze door hem aan Opdrachtnemer worden voldaan.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van zijn overeenkomst is te allen tijde beperkt tot de waarde van de overeengekomen vergoeding voor zijn werkzaamheden. Vergoeding door Opdrachtnemer van indirecte schade, zoals omzetverlies, winstderving of stagnatieschade, is uitgesloten.

Homepagina Facebook LinkedIn Twitter
NILLEZEN VASTGOED
Rijshout 5 | 6846 ED | Arnhem